Elektroden

Philips HeartStart HS-1 elektroden voor volwassenen
Philips HeartStart HS-1 elektroden voor baby/kind
Defibtech AED-elektroden voor volwassenen (DDP-100)
Defibtech AED-elektroden voor kinderen (DDP-200P)
Samaritan PAD pak elektroden en batterij
Samaritan Pediatric PAD pak kinderelektroden en batterij